internetový obchod
rodinného vinařství Pavel Binder

Nákupní řád

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2014 do doby vydání nových obchodních podmínek.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.pavelbinder.cz, jehož provozovatelem je Pavel Binder, IC: 70262161 (dále jen "prodávající). Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z nabídky prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.pavelbinder.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen odesláním těchto údajů. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

III. Distribuce

1. Distribuce je zajišťována přepravní firmou Toptrans, ČSAD Hodonín.

2. Objednávky přijaté v po - čt mezi 9,00 hod - 17,00 hod. budou potvrzeny týž den. Objednávky přijaté mimo tyto hodiny budou potvrzeny v nejbližší pracovní době.

3. Standartně budou objednávky přijaté do středy expedovány ve čtvrtek, dnem dodání bude pátek. Objednávky přijaté po tomto termínu budou vyřízeny a expedovány následující týden.

4. Ve vyjímečných případech lze dohodnout  jiný termín dodání.

5. Při nákupu nad 5 000,00 je poštovné a balné zdarma. Zboží je baleno do kartonů, aby nedošlo k poničení zboží.

6. Objednávat můžete po kartonech, můžete je skládat z různých druhů vína. Objednáte-li méně než 6 lahví, bude Vám přepravné počítáno za celý karton.

 

IV. Platební a dodací podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží včetně přepravného, nákladů na balení jakož i ev.přirážek a DPH.

2. Kupující vyznačí v kupní smlouvě jednu z možností způsobu úhrady:

A: v hotovosti - kupující obdrží e-mailem info o datu, kdy bude zboží přichystané k odběru. Kupující se zavazazuje pro jeho vyzvednutí a zaplacení v hotovosti v den odběru na adrese vinařství.

B: dobírka - v případě platby na dobírku se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží nejpozději dle ust. čl.III, bod 3. Kupující hradí kupní cenu zboží při jeho převzetí řidiči přepravní firmy.

3. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

5. V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu vznikly.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

V. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a zápis přepravní firmy o poškození zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

VI. Závěrečné ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.

2. S návštěvou internetových stránek www.pavelbinder.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.

3. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

V Rakvicích 01.02.2014